OCR Output

KOnuneens befillnineshalvandes I Västerbottens län
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 236-—239.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

NE RA Wiklund, Carl Wiklund, A. Fredrikson,
GA iom: C..O0 Markuson, C. A. Berglund, Ossian Högberg
ORM Pro dalljeback. Halva . anhållit .om förordnande för vice
Kommissionslandtmätaren C. H. Huss att verkställa reglering af
rågången emellan Bäcks by och Yttre Storbäckens by i Bygdeå
socken; Och varder, jämlikt 13 S i Kungl. Maj:ts förnyade nå¬
digå: skiftesstadea den 9: Növetaber 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttran¬
de, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättnings¬
man; åliggande det länsmannen 1 Bygdeå distrikt att hit insän¬
da bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:0 ROT. Författningsenligt meddelas följande
»Kungörelse.
Å exekutiv auktion, som Måndagen den 15 Februari näst¬
kommande år kl. 12 på dagen förrättas i Umeå härads tingshus,

kommer att försäljas från J. E. Jonsson i Vännäs utmätta föl¬
Jande fastigheter:

1:0) ett på evärdelig tid inköpt skogsskifte från hemma¬
net ”/s, mantal N:o 10 Vännäs, om 45 tunnland, 1 kappland;