OCR Output

2

A fastigheten, hvarå utsås 1 tunna korn och 2!/2 tunnor
potatis, vinterfödas 1 häst, 5 kor.

Fastigheten, med osåld skog och godt mulbete, är taxerad
till 6,000 kronor och saluvärderad till 8,000 kronor.

De hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte de hvilka på grund af skriftlig
bandling äga ej intecknad rätt i egendomen, böra före auktionen
till auktionsförrättaren ingifva den handling, därå rättigheten
grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 11 December 1908.

Bertil Helleberg.>

Umeå, i Landskansliet, den 21 December 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908 Aktiebolaget Umeå Tryckerier.