OCR Output

Konungens belallnmoshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1908.

PETAR LORDS SIST SNB Fe NGE YR ONE NL PUT EIS Ned

Ser. B. Landskansliet. — — Nris 234, 235.

Uppläses i länets kyrkor.

N:0 28477 Jömkikt "10:$/1” Kumar Flottningsstadgan varder
okände ägaren till 1,745 omärkta eller med otydligt märke för¬
sedda sågtimmer och sparrar, som i Skellefte älf under årets flott¬
ningar tillvaratagits, härigenom förelagdt att inom trettio dagar
härefter hos Konungens Befallningshafvande i länet sig anmäla,
vid äfventyr, om det försummas, att det sålunda tillvaratagna
virket eljest säljes; åliggande uet Magistraten i Skellefteå samt
kröndlänshlangen. 1 länet. att lit Insinda bevis om denna kun:
görelses uppläsande i vederbörliga socknars kyrkor.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 235. Till vederbörandes kännedom intages en så ly¬

dande
kH uncSorelse,.

A exekutiv auktion, som Fredagen den 29 nästa Januari
kl: 2 e m förrättas i Åsele Härads tingshus, försäljes Jakob
Erikssons utmätta fasta egendom 2/9 mtE N:ocb Blesjö 1 Asete
socken med döärå uppförda åbyggnader, nämligen:

manbyggnad, indelad i förstuga och fem rum:

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port, foderlada, vedbod
och matbod:;

andel i kornlada;

10 st. ängslador.