OCR Output

3

gen vara verkställd inom. fyra. år efter ”skiftetssfäskstal

lånde; :
Agodelningsrättens ordförande.»

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 2802. ; JAMUKt IG S 1 Kungl. Flottningsstadgan var¬
der okände ägaren till 29 stycken omärkta eller med otydligt
märke försedda timmer, som i Säfvar älf tillvaratagits, härige¬
nom förelagdt att inom trettio dagar härefter hos Konungens
Befallningshafvande i länet sig anmäla, vid äfventyr, om det
försummas, att det sålunda tillvaratagna virket eljest säljes;
åliggande det Magistraten i Umeå samt Kronolänsmännen i länet
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i veder¬
börliga socknars kyrkor.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 233. Anton Lundqvist, Hjalmar Lundqvist, Jonas
Lundmark, Johan Lundberg, Axel Nording och J. August Berg¬
mark hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmäta¬
ren M. Mörtsell att bestämma rätta läget för en vid laga skifte
i byarna Östanbäck och Östbäck afsatt utfartsväg samt att verk¬
ställa delning å vägarna inom nämnda byar eller åtminstone af
förenämnda väg; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 14 December 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.
Umeå 1908 Aktiebolaget Umeå Tryckerier.