OCR Output

DD

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:o 225. För vederbörandes efterrättelse intages följande

»Kungörelse.

(Fenom exekutiv auktion, som förrättas inför Magistraten
å Rådhuset härstädes Lördagen den 12 December 1908 klockan
tolf på dagen, kommer att försäljas från Byggmästaren J. Hå¬
kansson utmätta ;

GÅRDEN OCH TOMTEN N:o 2 I KVARTERET SADELMAKAREN här i staden.

Å tomten finnas uppförda:

dels ett större boningshus i två våningar, innehållande
hvardera åtta rum, den nedre fördelad i tvänne lägenheter,
hvartill kommer källarvåning med sex källare och en tvättstuga;

dels ett mindre boningshus, innehållande fem rum på nedre
och fyra rum på öfre botten;

dels ett uthus med tre vedbodar och två hemlighus.

Byggnaderna äro uppförda af resvirke, det större under
tak af plåt, samt de två andra under tak af papp.

Fastigheten är taxerad till 37,500 kronor och saluvärde¬
rad till 30,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte erinras att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till fastigheten eller rätt
till servitut eller annan förmån af fastigheten, böra, därest rät¬
tigheten ej är intecknvad eller skall, oafsedt försäljningen, äga
bestånd, före auktionen till Magistraten i hufvudskrift eller be¬
styrkt afskrift ingifva den handling, hvarpå rättigheten grundas.

Umeå Rådhus den 9 November 1908.
På Magistratens vägnar:

G. Ährling.>