OCR Output

7

exekutiv auktion å P. A. Berglunds konkursmassa tillhöriga ?/e40
mtl Litt. A Långträskliden N;o 1 i Burträsks socken.

Hemmansdelen har följande åbyggnader:

Timrad mangårdsbyggnad, indelad i kök, kammare, sal
och förstuga; bagarstuga, stallbyggnad, ladugårdsbyggnad, tröck¬
loge och öfriga nödiga uthus.

Å fastigheten utsås 5 hl. spannmål, 2 hl. potatis och vin¬
terfödas en häst, tre å fyra kor och sex å sju småkreatur.

Godt mulbete och nödig vedbrand äro hemmansdelen till¬
försäkrade på 50 års tid från annat hemman.

Hemmansdelen, som är hårdt betungad af skyldighet att
utgifva undantagsförmåner, är saluvärderad till 1,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka; hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig
handling äga icke intecknad rätt i fastigheten, böra före auktio¬
nen till auktionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller styrkt af¬
skrift den handling, därå rättigheten grundas.

Skellefteå i Kronofogdekontoret den 13 oktober 1908.
Alarik Dalqvist.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 19 Oktober 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908 Aktiebolaget Umeå Tryckerier.