OCR Output

6

ett år efter skiftets fastställelse och med öfriga: tredjedelar inom:
hvartdera af de därpå följande två åren.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 21 September 1908.
På Domare-Ämbetets vägnar:

Olof Genberg.>

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele lappmarks tingslag.

N:o 197. För vederbörandes efterrättelse intages följande

»Kung&örelse,

"Torsdagen den 23 nästa Oktober kl. 12 på dagen förrättas
å tingslokalen i Lycksele exekutiv auktion å Elof Anderssons
fasta egendom. 3/256 mtl N:o 1 Medelås i Lycksele socken.

Å. hemmanet finnes endast bagarstugubyggnad, indelad i
förstuga. och bagarstuga.

Därå utsås omkring en hektoliter korn och. lika mycket
potatis samt bärgas en Söända hö och två :skrindor: halm.: 'Af¬
kastningen bedre föda 3 åa 4. fårkreatur.

—Hemmanet, därå finnes skog till husbehof, är taxeradt till
700 kronor och saluvärderas till 300 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå
eller annan rätt, som skall-vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte de, bvilka på grund af skriftlig
handling äga ej intecknad rätt i egendomen, böra till auktions¬
förrättaren före auktionen ingifva i hufvudskrift eller bestyrkt
afskrift den handling, hvarå rättigheten grundas.

Lycksele, d kbonofagiplren toret, den 25 September 1908.

Bertil Helleberg.>
Umeå, i Landskansliet, den 5 Oktober 1908.

H. BOPETURA.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerjer, /