OCR Output

Sid.

llllllllllllllllllllllllllllHlHll

llxl««lllHlllHll«l

195
210

514
222
234
251
267
277
278

13
21
25
32

48
62
74
9 l
92

101
-t 15
123

llllflsllllllllllllllflllllillilllll

Trockfeliiksz

I lagcextem
läs:

rad. 2 stär: iagtagct

llllllllllllllll

20
15
29
30
30
12
24
12
31

l«l.lllllllllqllHlllllllllHllIllllH

llllllllIlHHH

"utsökni,ngsmäl
,dag den
· egen ;

makan

kgllelse till

tkll skilnad ·
hafwen dc lof tcll
lägge

rått

11 H ·

den mä ei ,
saknas

2 Kap.

fiuuas

8 S

wid
rättegäng
22 Hd

.c en Um¬
gåldenärs
hwilket
bliftpin
anktwnz

tamdt
förordnar :

ofrätt

owrdne

Högsta Domstolen,
af annan .
klagan ·

9 s
-.4 S
ttvz " ·
26 s
etnbetex··

llllllllllll«ll,lllllllllllIlllllllll

,

iakttaget . .

maken —

kallelfe Z ·

till ikilnad : ägtknskap
how-en der los tkll
läggen

rätt

to s «
dcn mä e;

3 Kap.
sinncs

«7§

af - »
rättegäng eller utsötmngsmäl
23 H .

egeudomz

gäldenärz

Milan

blifwth

auktion,

kamt » . ¬
fdrordnar.
utsökningsmät

den dag«

cgclh

varätt

förordne

Högsta Domstolen
annan ·
den klagan ,

S
Zs H
tid:

. 5 ¬
megetet eller tjensteu

« « I mvoriplernw

lwig

aistyisa
kraft «
amvismg
ätgerdcn —
lag· «
arfwmgars
synuexhkt «

Psäwdtg eusning

1 tr mr ¬

rögäugen faststs lld"

af rästilnaden

egeudams ;

Ielf

ägaran

saknas ätmiustone
der stifteui

Justinittnn

«

wid»

anwcsas

kraf · »
amvksumg
dcnua ätgcrd
Balk

Earfwingaruas

spnnexhet

mvudtg, » — « ·

stö, stoömreusmug

gägäfngen häftven eller fastställd
era - ’ . « s

egendom
ånsam
cheMäszåtiniustoue der stiftkn i«