OCR Output

Protokoll d.«3 Febe j821. , ’ 187

Wid lasningen af I Z» fom af Commiteen jemwal antogs, förklaidde AdoocatFisca¬
len· staiikL att i fde af den färsiikda mening, han wid granstningen af 14 Z. i 7 Cap.
pttrat, bordc, efter hans tanka, sista perioden i förekvarande Z. blifwa sä lydande: »Hm
«efter 2, z, 4, 5 eller 6 IS. i 7 Capitlet till bpsättning dömdt, och söker borgenar i»
«i;ället utmätning af egendom, som gäldenär hafwerz dä ware th ei pligtig att borgen
«s tm «

4 Z. lästes och gillades, hwarmed granskningen af förstaget till UtsökningsBalk war

fulländad.
In Odem

- J. J. Kyczlxzsäjexsmh