OCR Output

166,» « ' Protokoll d 29 Jan. IZZL

«nödigt-, att han muntligen hör-as ikallz dä mä siikt förbud ei trägt-as Refer gåidevür». ¬
«andock borrz warde ärerbemtad ech, der borgenär der äskay bpfatt.«. « « —

Utan anmärkning lästes härpsi tr, 12 och 13 Is. af förewaranbe Capitek .

Wid 14 Z. tillkännagaf AdvocarFiscalen staajk, att ehuru hat« för afseendet ä all¬
mcinnä crediten, icke kunnak unng att instänuna uti de från förra jagstiftningm bibehälls
na stadgonden omsv gäldenärs bpfätming för bristande betakning af. sittde bade han likwäl
icke ansett deßa stadganden böra erhälla den , i hans tanka, odidsa utstrarkning, som skulle
borgcnaren på en gång fä angripa galdenarens bäde person och egcndom, eller hälla ho¬
nom bysatt pä samma säug, som ban utmatningswis sskte betalning af hans tillgängar.
Habe galdenaren någon egendont, få borde ban, efter eget godtsinnande, fä den anwända,
för att skpndfamt knnna befria sig stän· bpfättningshäktet, umnatt afbida omgången trf
borgenärens widtagne executioa ätgerderz och om denne»-senare, under bvsätmingstiden,
sökce hälla sig tikl nöigon gäldenärens egendom, wore der följaktligen hans stpldighet, att
befria gärdcnären frän bvs attningshäktet, intill deß genom egendomens förfalining wifat
fig, i hwad män han derigenom knnde ernå betalning, helst det icke syntes lämpligt, atr
läta gäldenärens personliga frihet bero af utmätningsmäns osäkra bedömandc om wärdetaf

hans rillgängar. AdvocatFiscalen hemställde, i anledning häraf, om ej de stadganden, som
uti denna Z woro föreflagne, bordc alldeles förfwinna ,
Cmnumcegzzdek zwän- oky ExpeditionsSecreteraren Richekt pttrade, atr då by¬

sättning icke cgentligen wore antrat, an ett wir-, sont agde begagnas, för att förmä gäb
denären till fkpndsam betalning, borde det ej kunna betagas borgenärem att hälla sig till
hans egcndout, när detta wire ei wcrkade z och förr, äu fullkomligsäkerhet iegendomen wo¬
rc wunnen, kundc, efterJ deras tanka, bpsättningen ei upphöra.

KongL Connnireens granstande Ledamöter gillade förstaget.

Ofriga delen af 7, Capitlet läsies härefter och antogs.

"1821 den Z Februarii.

¬

Närwarande:

Hans Excellence, JustirieStatsMinisiern, Herr Grefwe G)llenbovg.
Hrrr JusiitieRådet Blom.
Herr InstitieOmbudsmannen, Frihcrre Man11erl1eim.
Hm CommerceRädet Lenngien.
Herr EonnnerceRädct Zenius
Herr ExpcditionsSecreteraren Richert.
- Herr AdvocatFifcalm staqu

Granskniugen utaf försiaget till UtfökningsBalk företogs äterz och gillades 8 och 9 Cur-it¬
len, äfwensotu 1 och 2 L af 10 Capitlet.