OCR Output

Protokoll d. 27 Jan. 1821..« Isl¬

—1:821 den 27 Jan-varii.

Närwarandee .

Hans Excelleneh JcrstitieStatsMTnistern, Herr Grrfwse Gyllenh-org.

Herr
Herr
»Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Herr

Granstningen

prtlen lästes och

JustitieRådet Poppius

JustitieRädet B10m.

JUstItieOmbrrdsmannen, Friherre Mannen-heim

tillförordnade JustitieCancelleren Bergenschöld.

tillfärordnade OfwerStåthällarem Landshdfdiugem zrihem Edelereutz
CommerceRådet Lenngren.

CotmnereeRädet Zenius.

ExpeditionsSeereteraren Richard

AdvocätFTscalen staaHL

af försiciget tm UtsöknmgsBalk börjades nu, hroarwid de trenne första Ca¬
antogos, man amuärknine

1821 den 29 Ianuarii.

Närwarander

Hans Excellence, JustitieStatsMinistern, Herr Grefwe Gylienbokg

Herr
Herr
Herr
Herr

Herr

Herr
Herr

Herr

JrrstitieNådet Poppius.

JustitieRådct Blom.

tillförord eJustitieCancekceren Bergenscböld.

tillförors OfwerStäthällaren, Landshöfdingen, FrTherre Edelcreutz.
ConnnerceNådet Lenngren. (
CommerceRådet Zenius.

CxpeditionsSccreteraren Richerd

AdvocatFifcalen staaliT

Fortfattez granstningen af förstaget till UtsökningsBaTk, hwaraf Iäsies ges atan rinnt-Erk¬

ning gillades 4

Capittet, till och med 12 Z

J affeende pä 13 Z , vttrade sig AdvocatFiscasen staafk steifttigem
-«Sedan Comnriteen i Z Z qf deka Capitel antagit, ask galdenärs fordringar och

andra öfwerlätliga rätrigheter mä till gärds betalning www-, mir andra lösören ei sin¬

X

«