OCR Output

150 Protokoll d. so och 22«Jo«n. zang «¬

Af försiagct till RättegängsBalk för tivistemäl läßt-s och antogos 31 oth» 32 Capitlcn,
man annan anmärkning, än att, i afsecnde pä stadgcindena uti sistnänmde Capitel; tillför¬
ordnade JustitieCancelleren förklarade sig wara af den tanka, att fedan twistens en gång
blifwit af parte-Um hänskutcu till skiliestucins afgörande», borde benock på sådcmt fätt »öf¬
wasc han ansåg, act dä der berott af hwarje »delägare i twistenzatt antaga eller förkasta
detta råttegäugsfått, bot-de wid hwad en gäng i detta afscefxde wore bestutadt fökblifwm i
öfrigt fann han föga lämpligt atk auctorifera skiliesmäns antagande, out dem-s ätgcrd der¬
cfrcr skulle kunna kotuma act af Domstot gransias: wrigenont förfelades egcntliga ändamå¬
M med skilicsmäns antagandc, eller att ssvndsamt wjmm ett afgörandooch bätcrkalleligt be¬
siut. Deßutom yttrade tillförordnade InstitieCancellech sig sinna olämpligt att siiliesmänss
dom pki wittnesbcrättelfer gt«1111dades. Naturen·af de mäc, hwilka, efter hwad hittills wa¬
rit wanligt, af gode män eller compromißariep bedbuzts, fordradc icke elxex detta bewisnings¬
sätt, och deras omoöme borde stöan sig antingen på· —-hwad af förotedde handkingar indem¬
eades, ellcr pä skiljesmännens erfarcnhct om wanliga förhällandet mcd de saker, derifrån
rwisteämnet sig härxeddcn

Widarc lästes och gillades 33 Capitlet. Wid 34 Capitleh sont ieumzäl lästes, »före¬
kom endast den anutärktiiugn Fite educåsksssz—--IWEOanCMW avfsg den i»5 C- före¬
stagw fdrändkmg un rättegsngssättct c Berednmgen, att derstädes hälla npprop, ywakkm
psskalmd af npttcm cllcr behofwct, helst parternes säkerkzet hädanefter, säsom tillförme, wo¬
rc til!fyllest bewarad, mir dean inlagor inom lagatid inleumades till dc för sädant ände¬
mät tillsatte tjenstemäm Der sfulle blott wälla hinder och tidsspillan för de wid Bei-editin¬
gm anställde Embetsmän, om man föresirefwe dagliga upprop för fakers bewakande.

1821 den 22 Januarii.

Närwarajtdn

Hans Excellence, JustitieStatsMinistern, Herr Grefth Gyllenhorzn
Herr JustiticRädct Poppius. «

Heer InstitieNädet B!0m.

Her vice Profidenten Role«n.

Herr ConnnerceRådet Lenngrerh

Herr Commerchädet Zenius.

Herr ExpeditionsSecrcteraren Richard

Herr AdvocatFiscalen staaHC

DCMM das Wes Dch FUme förslaget till 35 och 36 Capitlen af RättegäugsBalk för
thsicmäl, hwarmcd sälcdes granstningewaf denna Volk-war fullåndad. «
" 1891