OCR Output

Protokolks d· 15 Jan. D1821. . 159

« .
sä borde i detta förbnd ingen skilnad gdras eurellan den ordinaira bekieningev och den
extra vkdinairm Den omständigbeten, att den ldnldsa delen af betieningen wore i stör¬
re behvf att fdrtiena nägot M advocatur, än den löntassanfåg ExpeditionsSecreterären ei
kUMM bät konnna i consideration·, likafom ban icke fann sko till det iftågawarande WIND¬
1nera fdr den ordinaira betieningen, än för den extraordinaira, derarti, att hinder i Umst¬
gdringen knnde uppstå,« enär den enn, Uka få-Wäl splU den MIdTO WDTE ssyldig M i sin
ordning fdrrätta hwad till tfensien hdrde. ExpedikionsSeercterarcn kunde, för sin del, dr¬
siomindre infe, act det ifrägawgrande (fdrbud, ware sig mer ellek mindre willkorligt, Uf¬
gjvrde nöigot ticnligt fäkerhetsmått fdr rättfökandc, sont han rvore fullskomligen öfwertygad
NU låtkbetenatt det elndera, -pä det sätt, att Ofwerrättsbetjcningm substituerade ander
synliga fullmäktige, under det den ihernlighet sielf bade sakerna om band och dem Utfdrde.
Han ansåg wida bättre, att denna hemliga pch förbndna advocatur ei ägde rum, och are
den werklige sakdrifwaren blefwe känd oebswore berättigad att »dppet frarntråda. Dcßntmn
LWDDO han, att dä skscklige advoeater,« ätminstone för --märwarande, här i landet wes-ro is
sållfPMG det ej borde betagas part-er att ilätir sina saker utföras af Ofwerrärts Versenkt-»
sont ofka woro de enda, kill hwilkade kunde med full tillit wända fig, döi talan wid en
Uflågsen Domstol fknllebewxakaä - · " - " .
PS deßa stäl hemställde ExpeditionsSecretcraren, om icke fdrbndet knnde ur Esau¬
delcss enge-L . - . - »- — » —
Hans Excellence, Herr Grefwen och InstitieStatsMsnisiern trXJnt Cormnikeens öfte¬
ge granfkande Lcdcnndter biföllo den af ExpeditionsSecreteraren ch erst yttmdc 1uening,
i enlighet hwarmed Iagterten komme att inrättas. ¬

Fortsättningen af den« 14, äfwensom dfrige W. i 30 Capitlrt, gilladesä

1821 den 20 J-a.n«—..uarii.

E ««Närwarande:

Hans Excellence, JustitieStatsMinistern, Herr Grefwe Gyllenborgk
Herr JustitieRädet POPpius. .
Herr InstitieRädet Blum. - - « « «
Herr JustirieOmbndsmannen, Friberre Mannerlieim

Herr tillförordvade JusiitieCancelleren «Be1—genschöld.

Herr vice Ptesidenten Rolön. —

Her-r ConnnerceRådet Leimgre11..

Herr CounnerceRädet Zenjus. ¬

Herr ExpeditionsSecreteraren Richard

. Herr AdvocatFiscalen staats. "