OCR Output

156 . Protokoll d. IZ TJaW 1821.

«1vid banden wara, i hwilken båndclse, när« parte-r wid en stik besiaffenhet äsiundar akx
«fä wittnen uti revisionssaken afhörde, chre Revisionen dä den·frihet, som de deputerade
«tillfs5rene efter 1663 ärs instruction hast-,- letunas mä, att sådane åberopade wittnen, nckr
«de oiäfaktige «sinnas, bos sig för chdre Nevifionsprotokollet afböra;« — bwarfemte 7
puncten innehäller följande: «angäende sämt, som wid Justitiemäkens föredragande i Räder
«hädanefter fkulle komma att iakttagas, finna Rikscns Scänder den, i anledning af förbe¬
»ich-de 1663 års sinsiruetion, derwid brukadc method äfwen nu med- nptta kunna pä föl- ¬
«1’ande sätt iakttagas3, nemligen, 1:o satt den i saken uppsatte kelation uppläses, jemte de
«deruti amncirkte cardinaldocmnenter, 2:o Hof- cller Ofwerrättcns och Underrättens domar
«uti eevisionssakem tillika med de Ledamöters meningar, som i fcnnma Nätter kunnat wa¬
«ra ifrän domen stiljaktige, 3:o parternes ingifne underdänige deductioner, jemte protokol¬
«let öfwer parternes förhör uti Nedre Revisionen, 4:o Nedre Revisionens öfwer desto-niva¬
«stade mälet författade betånkande, iemmäl, om nägon af Ledamöterne warit dißentiens;
«deß utlätande.«s « - ¬

Härwid ckr likwäl att märka, det 1663 ärs instruction föreskref endast, huru -saker¬
ne af de deputerade stulle beredas, och talade icke etts ord widare our-sämt, huru :de.bor¬

de inför Konungen föredragas, än att de deputerade siulle skaffa sig dermcd tillträde till
KongL Maj:t, sä wäl kauiddwmwpstssstikasas meisonsdagarnm Onsdag ocb Fre¬
dag, som kfkemnodagen pä en af de öfriga dagarna : weckan. Nägon ändring i »New¬

ren inför Kongl. Maj:t giordes föliakteligen icke genom denna instruktion, hwarföre ock för¬
bören med parterna, wid fakernas slutliga företagande, brukades efterät, fom förut.

J hwad wi nu anfört söka wi ej nägot nptt stöd för wär särfkilda mening. Wi
yafwa dermed blott welat wifa, att det af oß föresiagna rättegängssätt icke är så främk
umnde för Swerige, som mängen eljest torde föreställa sig.«

Äterstäende Is. af 20 Capitlet, säsom ock hela 21 Capitlet, samt 22 Capitlet till
och used 15 Z» lästes och gillades. · , — « v

J afseeude pä innchället af 16, 17 och 18 W. i sistnänmde Capitel, pttrade Justi¬
tieRådet Blom fkriftligem

«Om det kunde fägas, att ett lagbud, gifwit af mennissohand, worc allt för m o¬
ralifkt, sä skulle ett fådant omddme inmäffa på innehället af deßa W. hwilka ne detta
stät borde lemnas oanmärkta, om ickse wißa mißbruk och olcsgenheter deraf syntes wara att«
befarw — d ¬
Det beror utanckwifwel af hwarie lands positiva lagsikfmkttg, att- fastsiälla erwün¬
gen och sättet af bewisningen i räccegångar, sådana den sinncr antagliga och rättwifaz och
af deuna egenskap hafwa de enkla förefkrifter fpnts mig Wam, hwilka wär nu gällande co¬
dex i 17 Caps 33 s. NättegängsBalken gifwer,· euer att käranden ätigger att bewisa sitt
kåtdmäb OM sthWden ei skall waka fri, och att swamnden, som förcmänder nägon out¬
ständighet till förswar, åfwen bar sig älagd famma sspldkgbeks

Ifkåv deßa fökeskkkfkct, bpggda pä grundfatfen af en« nödwändig ordning, afwika
imedlertid de stadganden, som äro föresiagnc i de nyß uppläste W» jemfökdc mkd 5 g. i
24 Cum äfwensom de synas mig hufwudsakligcn afwika stän« der begrepp om sje1·fför¬