OCR Output

sz Protokoll d. 13 Jan. Is821. 155

tnsorialer, dereuwt de111.älåggcs att sina deductioner sä författa, «att-de fedan kunna
manning Dch ntan stor.1vidlyftighet föredraga hwad de widare sinna nddigt att Hosiann¬
na; likafvm Iadvocaterna förehälles otillbötligheten deraf,, att de, efter att shafwa «sktifwit
parternns deductioner, «likwißt draga sig undan inför KongL Maj:t i person saken att
«företräda,slemnandezsina principaleei siicket.« , « » .
Cantzliordningen af den 14 Juvii 1720 bibebäller ofötändradt det gmnla rättegängs¬
sättet,«sådant wi ofwanföre der bestrifwit. Stadgandet derom uti 13 Z. -lvder sälundax
«När uti Nevisionsfaker allt år efterkounnet hwäd derwid’ af parterne, i följe lctf fdrord¬
Mingarna bör iakttagas, och parterne med deras deductioner äro inkonme, då mäste Se¬
«creteraren, Tom har acta under händer, derutur författa en skriftlig berckttelse om sakenz egent¬
4(liga beffaffenhet, samt i anledning deraf formera rättakemmm controoersiæ eller Tum¬
«m·o«i.c, hwilken han, i parternas närwaro, uppläser för JustitieCantzleren och den
.«andra Sommer-wem och sedan de iemwäl om sakens saunnanhang fått sfullkomlig kunskap
«Och öfwer hwart omtwistade mäl hört parterna sinnt gifwit dem tillfälle att—cmdraga alle
«l)wad«de sielfwe ej"allena·st till upplxjsning i·faken«sinna.’tjenligt;« man ock wid den for¬
«merade state-m ymeseimzie haft-matt päminna, medan saken ännu är i friikt..1uinne,
»den samma Kongl;«Maj:t i Räder föredraga, och fedan relationoch acterne blifwit opp¬
«läste samt parterne å nyo hdrde, har RevisionsSecreteraren, efter det fallne at¬

«flaget, domen strax att uppstitta ocb den wid isppna dörrar att uppläfa.«
« J öfwerensstännnclfe hckrmed behandlades ock sakerne pä 1720- ach Io-eqxe«. Nsdss

protokollen fdr denna tid hafwa i allmånhct följande.uppstäl!ning: . , - . .

« Företogs den ifrän N. N. Hofrätt inkomne Revisionssak emellan N. N. och N. N.

Secreteraren refererade korteligen sqkens smnmanhang.« - .

Sedan upplästes den , Feczmclemz eeriem tei»Po-sz’s, uppsatte relation och öfrige
- handlingar. ,
Derunder discourerades, hxvarefter parterne inkallades, på det man mätte för- «
nimfjnasonrde hade ndågot widare att, andraga, äu h":vad.som wore an¬
föxdt "i deras fkriftexrz — hördes — aftrckddk.

Omsider vorerades ochxresolveradesz .hwarpä siutet publicerades fdr dppna dörrar,¬
scdan parterne ä nyo woro inkallade. .
. Der war först cfter 1741 års Riksdag,- sont räktegängsfättet ändrades,—i anledning
af Ständcrnas sirifkpelse till" KongL Majck den 14 Augusti samma är, deruti 4:de puncten sä
lyderr «med nmntljga.-fdrhören Uti· Nedre Revisionen förl)älles, enligt CZ. nti »1663 ärö
«iusiruction, icmwäl ock 6 Z. i 14 Cap. -Rättegångs23alke11, sä att- de ej Anfang-, om ickc
«chre Revisionen till nägon underrättelses inhemtande demnödige finner, cukkdcnRæ
Wisionssökqnde parten det begär, till att få göra nägon nödig påkuinIerse..-vid contrade¬
;«ductioncn, eller ock nägondera af parterne det—c«istmidar, till nägot npte skäls eller dom¬
J«ments andragande. - - - J öfrigt skola, iemnlikt NättegångsBakkM 30 Cap. 1.1 Z» uti
«Revisioussaker ej andre bewis. hos Konungm läggas TU, än de- sMUH E Hof- ellek DEVA¬
«kåttc!1- hwarifrän faken gcnvm Revisionssökande inko.um-it, ellcr hoöjlnderdomaren
«fframteddc warst, utan sä är, att de sedan funne äro euer sädane att de ej förr kunnat

¬

s