OCR Output

Protokoll d.,13 Jan. 1821. » 153

«Hwad out protokoll för Domstolar i 9 Capitlet stadgadt är, ware ock för Beredningen

«gällandc-.«’ « —

9 Z. antog5. De följande twenne W. woro sä Monde:

- 1o. s s

.«Dä alle förbercdande ätgerder i wädjad ssxk widtagne blifwit," siall Föredraganden .

«fkriftlig borättclse författa, fom i 18 Cap. 6 Z. stadgas. Den berättelfe läte han till

«partcrnc tktsktsifwas, och gifwe den till Högsia Domstolcn in. Hdgste Domstolen utfätte

«sedan wiß tid, dä parterne skola inför Högsta Domstolen sig inställa, om de wglja widare

«i sakcn hördc blifwaz och warde kallelse ä dem utfärdad, med underrättelse, att de wied¬
«lertid äga berättclsen ttttaga.« «

Ir. Z. ¬
«Hwad i 18 Cap. 9 Z.·stadgadt är för faker i Ofwerrätt, gälleock för dem, font«
«till Högsta Domstolen fullfdljde blifwitz och ware äfxvon om slutförhdr inför Hdgsia Dom¬
,«stvlcu lag, sont ont fädant förhör i Ofwerrätt nti«18 Cap. Io g. sägs.«
« Då Commiteens flestc Ledamöter, uppä de i protokollct för den 13 dennes anförda
grunder, antagit, att mälen borde wara fullt utagcrade, fönfän berättelsen utfärdades, samt
att det förhör, sont derefter kunde sökas, icke bade mmat fdremälz än att .lem"na parterne
«tillfälle, att göra anmärkningar wid berättelscnz anfägo de icke nddigt att detta förhör höl¬
lcö inför Hdgsia Domstolen, utan funno, att det, lskafom de förre förhörm, borde sie in¬
för Nedre Revisionen, destomera, som förhören syntes tillhöra siecfwa beredningen af mä¬
Ict, och chre Revisionem enligt Negeringsformem utgjorde en stadfästch Beredning för
·Hdgsta Domstolen, äfwcnsom erfarenhcten nogsamt wittnade, att out Högsta Domstolens
tid skulle med förhör upptagas, uti mälens afgörande särdeles hinder uppkommez och sink¬
le alltsä ofwanintagne twenne CZ» i enlighot dermed, förändras till följande lpdelse:
· " Io. Z. « ; «
«Då alle förberedandeåtgorder i wädjad fak widtagne blifwit, skall Föredrcxganden
,«st«riftlig bcrättclfe författa och till·parkerna utgifwa lävta, efter tp i 18 Cap. 6, Joch 8
»Is. för Ofwcrrätt stadgas.« Z . « - ·
11O f ·

«Hwad i 18 Cap. 9 och 10 W. om fdrhör.i Oftverrätt fdreskrifwet ärzsware ock
«fdr Beredningcn gällcmdcz och siall saken, sedan förhöret statt-, utan uppikof Högsta Dom¬
.«stolen till afgörande föredragaö«« . . — «
CommerceNådet Zenius och ExpeditionsSccrctoraren Richerkanförde härwid for¬
jande: ,
«Wsra vttrandcn, dels i frägan om protokollsföringen och delsmkgzknderättegärigsk
sättet i dfwerrätt, utrcda tillräckligcn skälen, hwarfdrc wi uti förkwamnde -«capitel"af för¬
siaget tiststorkt ett siittförhör infor Hogsta Domstokeu i de Mk, som dir funforiw
Wi tro det likwäl ei wara ur wägen att thr meddcla näng Upplpsningar, Qui-u sakerna
fordom i Konst. Majxts JustitieRevision utfördes och behandladesz
« - u