OCR Output

152 Protokoll d. 13 Jan.·."182-1:

Herr JnstitieRådet Blom. ¬
Herr JustitieOinbndsmannen, Friberre Mannerheiw
Herr tillförordnade JustitieCaneelleren Bergenschöld
Herr vice Pref denken Rolen.

Herr ConnnerceRädet Lenngken.

Herr ConnnerceRådet Zenius.

Herr ExpedjtionsSecreternren R"ichert." «

Herr AdvocatFiscaken staalk

i
«¬

Granskningen af förslagct till RättegängsBalk för twistemäl företogs nu äterz och gillades C
H. af 19 Cupiden . .
IF lpdde fålundm

»Na ak skutfokhdi i wädiad sak hättet, som i 18 Cap. 10 Z. siadgasz Tage dä Råtten
»Tai-en under profning, utan widare föredragniiig.«

Cum-, enligt den wid granikningen af 18 Capitlet förefallna omröstning och pluraliteiens
fattade besiut, hwarken parternas skrifter eller berattelsen kommo att wid stutförhöret upplcifas,
och sako fälunda icke runde wies-» urap Midas-« esse-»sama« tiu afgdmnde dä bekeddz fä Pulte-.
Vers-»- z , z fsxp -v-wf, u ges beh« redactionen blifwa sädam

«Då’ öfwrrlckggning i hufwudsaken sie sinkt, warden bereittelsen och parternes wer-lade
«sirifter uppcäste. Begar nägon Ledamot, att flera handlingar Tasas sielaz det mä ej wagras «

De dfrige M af 19 Capitlet antogos , utan omröstning. Men wid 17 s. yttrade Abdo¬
catFiscalen staakk den sårskilda tanke, act som parterne dels icke bade någon fäker anledning att
wem, mir dfwerrätten utsatte fdrhör etler mir utslag öfwer amncirkningar i rcittegöingen fortnim¬
att meddelas, dels ock af siukdomsförfall eller andre tillfälligheter ofta kunde hindras att genom
efterfrsigningar i Ofwerrcitten derom göra sig underrcittadez sei ansåg han anslaget och anteknins
gen i den färfkilda boken icke alltid tillreicklige att bewara dem för wädan af uteblifwande, uran
höll"före, att den hitintills brukciga säkerhetsanstalt, att läta parter genom Nättens betjente kal¬
las, borde, för ofwannamnde fall, hiidanefter bibebällas. J anledning heiraf, wille Advoeat¬
Fiscalen, wid S: ns stut, hafwa följande tillcigg: «kallelse till förhör Vch Utsiags Afhörande under
«räitegängen stall ock, genom Nättens betiente, särikildt kungöras part eller fullmciktig, fom ä
«st(illet sinnes. Är part eller fullmciktig ej ä stcilletzCv dä cige sarskild kallelse ej Mul, dkt ej Of¬
«werrätken pröfwar nödigt, att parten höras bör. Jtp fall löste Ofwerrciktrn honomgenomKo¬
«nungens Befallningshafwande kallas. «

Hurefter lästes och gillades de siu försia IS af 20 CARka

. Slutet Af 8 S. lpdde fä: «Hwad om rcittegängz offentlighet och om protokoll för Dom¬
«stolar i 7 vch 9 Capitlen stadgadt är, ware ock för Bekedningen grillande.«

Hans Exckllellce Herr Grefwen och JustieieStatsMinistern, iemte de Ledamöter, fom,
Mng Protokole den 3 chms « rdsiat dekförh att reittegäng wid Ofwerrcitt icke skulle föras of¬
fcnttigem amuiirkte, att redaktivmm efker deras trinke-, borde instrcinkas tin fdtzaude com-'s¬

« : Z »Hm-IV