OCR Output

Protokoll- d. ro Jan. I-821. · 151

vch den, sont lpckades att harma en- Patru cller Terraßon. tills widaresi —skrifkonstets; hade hos
oß ymmit all den förtjenst, som ändamäleffordrade och wäradmstckndigheters medgifwa.

Mcd anledning af hwad jag nu privat, voch "i wißa fall. öftyerwgad om sanningemaf den«
gamla fats, att den, som är nägorlunda wäl, fkall eisföka att bli battre, «er jag, under Libera¬
pande as hwad iag förut törande offentligheten wid Ofwerdomstolarne tagit mig frihet att aufs-(
ra, nu den äran yttexligare hemställm om icke rattegångsfättet wid deßa Domstolar, sä widt der
röter am ifrägawarande äumen, kunde förb1i-fwa fädant det hittills warst, och säledes ur förfla-—
get utgä hwad der innehäller om parterncs ratt att,’ äfwen i stunden af den utagerade sakcns
afgörande, annu med ytterligare anföranden framkonuna.«

Hans. Exccllence, Herr Grefwen—och thtstitieShatsMinisiern samt Cor!11nitecns«bfrigc
granskandeLedamöter instämde i JustiticRädet Bloms anförande och biföllo det af levvmtstw
len staats uppgifna I·edactionsförsiag, hwarwid Hans Exeellcnce för siu del tillade, att Hans
Excellence Ecke kunde anse deszdeductioner, wid hwilka, sedan saken blifwit utförd, parterne.,i
anledning· af berattelsen,.ikulle vtterligare wara öppet att anfsra, pä sätt pluraliteten af Abs-,
tande Ledamöterne föreslagit, annorlunda, ckn som en antagen muntlig procedur, emedan par¬
teme ägde obegränfad frihet att recapitulerabådc sammanhanget af saken samt alla fkäl och be-.
wis, iemtc tillämpningarne af dem , hwilka förut under rattegången warit uppgifnal Att införa
en bäde fkriftlig och umntliaproceduy trodde Hans Excellence icke leda till rätta ändatnäler.
Bäda bade sinaförmäner ·och oxägenheter.. Hans Excelxence habe ndga öfwerwågat dem pch an¬
sctt sig böra bibehälla den-strift1iga, ssom boZIoß redan lange warst brukksgz men- sh:1!--sdkn«till¬
ökas mcd ett sädant flag af sakens slutliga utförande, hwarom mt csr fräga, twekade Hans Ex¬
cellence ickc att i allmänhet hcldre wålfa den-muntliga i hcla sin widd. Man wunnc dä Zwin¬
stonc mera tid·, och betättelsen undwekes, dä dct föreslagna siutförhöret, man all nytta för«Do¬
waren, fom i handlingarne redan bade full upplysning om sakcn, dercmot endasi ökade entgan¬
garne och medtogo en tid, den erfarcnhcten wifat att Ofwerdomstolarne sä wäl behö«fde, afwen
mcd den största ansträngning af arbetsamhet, i fynnerhct dä Commiteen nu upphäft de hinder
för alla måls fullföljmldcs kill Ofwcrrätten och Högsta Domstolen, som förut existerar. Skull«c·
äkck dctta fdrslag cgentligen äsyfka att förikaffa ett tillfälle för albitänheten att, med mera bytcck
och dcltagande, öfwerwara mälens behandling wid Domstolame, sä, under Aberdpandse af deß
förra vttrande i denna del, kunde Hans Cxcellence icke frängä den öfwcttpgclse, att det dä worc
«nyttigare att sacrisiera detta ändamäls, än möjcigheten för parterim att fä ctt suartoch lagligt
stut. « .

De äterstäende CH. i 18 Capitlet lästes och gilladcs. ·

182-1 den 13 Januar-is

s
s

Närwarandex

Hans Excellench JustuieStatsMinistern, Her erfwe Gyllenshoijg
Hm JusiitieRådet Poppius.