OCR Output

145 v Protokoll sh. 10 Jau.»j18i215.

Med« densordning, wi föreflagit för« sakerst utfdrande i dfiverrcitt;. hafwa wi ej haft för
afsigt att pämcga swenika Domsiolarna nägon utifrän hemtad method, eller attxi wärt fähig¬
vesland «i·nförskrifwa frcimmande icinders -rcittegängstal, både wäl. och illa bewkiade . under det¬
fransvika nannten plaidoyeks. Wi hafwa föreslagit denna ordning af- ingen. anticm orsak,»cjn act L
den, efter wär dfivertpgeije, cir den mest enkla och naturliga. «

Dii wi bibchållit det i 27 Cap 2 H. RättegkingsBalken af 1734 års lag gifna stadgan-"
de, att «1ued en skrift å hwardera sidan skall käras och swaras i hwad sak det helst är, fom
«kounner genom wad’in,« hafwa wi affett nödwcindigheten att för hwarje icittegång ciga en
jkrifclig gumdläggning Kärandens inlaga till waerrätten swaxar mot ftemningen tiil
Underrätten och är följaktiigen lika oumbärlig sont denno: den skall begränsa käiandens pästöiem
den och Uppgifwa bewisen, pci hwilka de hwila. Swarandens fkrift deiemot tjenar till anm:
starpare bestäimnande af- twistecimnena och till uppsats pä de motskäi, hans hat« att äberopm den¬
na skrift-är. säledezs äfwen. af obestridlig nytta i rcittegöingenz men lika oundgcinglig, som käran¬
dens, ärden icke. Derföre heter det ock., att käranden skall wara sin talan förlustig, om han
uteblifwer uied inlagan, hwaremot swaranden blott förlorar räctigheten att striftligen pttra sig¬
om han försummar att ieuma genswaret.

Ncir paiterne salunda striftligen förklarat, hwari twisten rätteligen bestär, och uppgifwit
sina Käl, bökjax sakens bekednizxg sa- MW Mägden-we Demnder utwickias och couwlette¬
ras bewwninsen ä Vmsp sidoks MCU NEUko äl« atmu icke tedo act iniåta sig i hufwudsakm,

Der ar föliaktiigen bäde öfwerflödigt och otienligt, att parierne inga i nägia deductioner
detaf "

Efter stutad bexedning, författar föredragande ledamoten en beriittelfe, sont med klar¬
M och sanning framsiallei sakens hela sammanhang.

Nu Ziterstär ingenting mem, cin parternas stutliga deductioner, om de sinna sädana
nödiga En dag kungöres derföre, pa hwiiken de aga att installa sig för Nätten och dem
nmntligen afgifwa. Bercittelfen, deraf iniedleitid ett exemplar för hwardera parten waiit
act tillgä, blirf dä först uppiciscn. Härigeuom sättes icke allena Ratten, hwars fleste lcdamöter
fdrut ei tagir kännedom af saken, ntan äfwen allmänheteu, som, eftet wärt försiag om Mitte¬
gängs offcntiighet widalla Domstolar, äger wara tillstcides, i tillfälle att riktigt fatta partcruas
anföranden. Rast cfter beriiitelsem lasas dexas skriftetz och Vm de Ansc Men- af dem och
bercitteisen tillsaunnantagna, ei wara tillrackligen Utredd, göra de uiuntiigen sina ptterligare .
deductioner. Firma de äter ej nödigt att nägot tillcigga, sä är sakeU- i Vch med det sannna,
föredragen till siuiligt afdömande. «"

Wi bekanna, att wi ei warit i ständ att uttcknka näth deenkligake- WDSZAW Ich Mem
ändmkläksmth fifty att i Ofwerrcikt utföra och behandla samt

Malt fkämrt bwarföre uppehälles saken med ett siUtföthör, då det stär parterna fritt
Art deducera den bådeisina stkifte r och wid de förhdr, fVUI föwgå bemktelsch?— W! sWaM M¬
före, att parterne möjligcwis kunna hafwa något mera att sciga, cin sont kan innefattas ien
cnda fkriftwexling (mcm fär ej gldmma, att bät ges hwarken replik eller dupllk), dch der¬
fdre, att, after wär tanke, inga deductipner i hufwudfaken kunna eller böra göras wid bered¬
Umszörhötcn af det kiara stät, act Stätten dä ei kan fatta dem och act de ej inprotokonems

X