OCR Output

Protokoll d; 10 Jan; .1.821«2 145

derigenom komme att spillas och göromälens jemna gäng hindras. Dei särfkilda ändainäl, act
käm etc sädant flutförhör tjena till weder-lag för en fönedragning, hwarigenom behofwet af hand¬
liugarnes widare läsning stulle utesiutas, wunnes ej eller,,e1nedan en eller flere bkands Ledajnös
te1«ne,- föt att wara beredde ntt wid den förestäende öfwerläggningen yttra sig, oftast kunde haf¬
wa nödigt, att taga käunedom afparternes ikrifter och af handlingarne, icke bkott i der hinwan¬
drag, fom berättelsen innefattade, utan äfwen i deras oafbrutna sauunanhang. Der förtjente
äfwen uppmärksaxthet, act parternes fördel af ett fä besiaffadt sikltförhör icke ställdes i ett imm¬
likt förbållande. Ei fällan Falle-der lyckas käranden, att, genom ett öfwerläst anförande,k)1vars
rhetorifka förtienst öfwerikuggade wrängda framstållningar af ämnet och origtiga lagtillåmpnim
gar, tillocka sig och sin sak ett fördelaktigt omdöme af ähörarne, hwaremot swaranden, twnngen
att genasi uppthga och söka wederxägga hwad sont widlpftigt blifwit anfördt, men oberedd och
ofta oförmögen der-Lill, icke förmädde undanrödja de widriga intryck, sont emot honom kunde fak¬
t.as, och hwilka äfwen i sin mändrabbade Domstolen, enär deß på en lugn och fördomsfrispröß
ning grundade besint räkade i sier med den willade opinionens wäntanF

Efkek Advvmszfcalen Staalks Laufe-, bot-de ändamälet för det i anledning af betättecsen
utaf QldvoeatFisealen fdreflagna förhök, Ecke blifkva anna« cin citogifwa parterne tiklfälle, att
feisia Rckttens uppmärksamhet pä möjliga mißtag i berättelsen eller på twistefrägornas felaktsga
eller ofnllständiga uppställningz på hwilken grund AdvocatFifcalen förcstog följande redactiom

8. .

«När berättekseförfattad är, stall den afsföredragandentill Ncktken femme-. Nötig-s M¬
«den twefaldt utskrifwas och kalle parteme att hwar sitt exemplar uttaga. Ei skall sädan kat¬
«Xelse utfcsrdas förr, äu den tid ute är, inom hwilken parte-me äga act förhör söka, efter w i¬
«4 g. stadgas.«

9. Z.

«Genom päskrift ä berättelfcn worden parterne «imderrättade, att der nägot är att dere¬
«mot päminna, skall förhör begäras inom åtta dagar, efter det kallelse siett. Jnkommer ej part¬
«med bcgäran om förhör, inom den tid nu fagd är, eller uteblifwer han wid förhöret, utan för¬

’ «fall; warde berätcelsen anscdd säsom af honom erfänd. Wiser nägon förfallz -sätte Rätten np

«tid ut.«
. 10. Z. —

«Wid fdrbör, fom i 9 H. sägs, inä annat ej upptagas, än hwad emot« berättelfen blif¬
»wer psmintz vch siall saken, utan widate Itppikof; ä den dagen afsiutad anses, för att, pä de
«skäl för banden öro, till afgörande företagas, som i 19 Cap. stadgas.«

CommerceRådet zenius och ExpeditionsSeereteraren Richert Pttrade sig fälunda:

»F en Stat- der fvlkets representation, för att med kraft och wäkdighet kunna uröfwa5,
fordrar en mer äu wanligt utbildad förmäga att i tal framställa sina tankar, torde detej wara
mein wigt, att, äfwen genom ett lämpligt bruk af det muntliga råttegängsscktket, tillfälle tem¬
nas till en fädan utbildningz mon wi tro oß ej behöfwa att bät ingå i xsägon närmare nnderk
sdkning af dem-m politika fkägca Dex är ftän den jutidifka spnPUMkeU allem- Tom W!
tm betrakta fdrewarande änan ( « . - - t