OCR Output

124 Protokoll d. 10 Jan. 1821x

föresiagna stutförhdr, utföras och derpii af Rätsen tagas under- eröfningz ocly hwad den stiiftliga
berätteisen anginge, sä borde den wäl utgöra en fullsiandig och tillfdtlitlig species fakti, hwaraf
följde att alla bewisande och bindande omstandigheter deri sknlle upptagasz men med pat¬
temas anfömnden borde den destomindre fyllas, som deßa, wid siutfdrhöret, jemte berättelsen
siulle upplcisaå
Hans Exeellence, JustitieStatsMinistem och Commileens öfrige granlkande Ledamöter
autogo den af AdvocatFisealen staalk föreslagna t«edactiousförändring.
5,« 6 och « 88 lästes Man amncirkning. De föliande trenne Is. lpdde sålundax
80 It "
«Nci1«berättelse författad är, lkall den af föredraganden till Rätten leumas Rätten läte
»den genast utskrifwasz och kalle partei«ne, att ä wiß tid för Nätten sig instcilla, om de wilja
«wida1e i saken hör-de warzda fcitte ocki den kallclse ut, att de äga under tiden etc exeinplar’
«hwardera af berättelsen uttaga.«
9« Z. »

«Ej ni««i’,«sedan den kaltelse uifcirdad är, som i 8 S. sägs, part fbredraga bewis, det
»Den föiut ei äberopat. Sädan kaltelse skall dock ei ukfärdas föir, äu den tid förflutit, inom
«»l,nvilken part-me ciga att muntligt förhör söka, efter w i 4 Z Itadgas« ¬

»Ist tid, som i kallelsen utsatt är, läte Riiiten försi upplala bercittelfen, sä ock de sträf¬
«ie2·, parterne i waemitten ive.1«lat. Sedan cigen p«n«teme, that eniot annim, att muntligen
«anföra allt hwad de widare nödigt.akta: ei mä fkrift döi iugifwaä Blifwer part utez warde ei
«eller mera muntligen höi«d, de: han ei fdrfall wifer: wiser han fö rfallz sätte Rcitten ny tid ne
«Jngen hafwe rätt, eftei dct flutförhör, som Im sagdt är, att anständ njuia, till ptterligare an¬
«fö:ande cller till beswaiande af hwad annan anfdit.«

J afseende pä innchsllet af de fälunda föteslagna stadganden, war AdvoeatFisealen Staalk
af ffiljaktig mening Han trodde der hwarken wara nödigt eller lampligt, att wid berätielsens
ucfärdandc, förhdrsdag utI«attes, utan borde der i alla händeller bero af parteme sielfwe, att,
inom föreskrifwen tid, begcira för1)dr. Akt säsom förslaget hinder, läta bercittelsen och de i saken
weg-lade skrifter wid förhdtet upplcisas och lemna parterne tillfalle, akt genom muntlige anföran-’
den widare utwickla dem-s t«1l«m, synies icke medföra nägot gagn, UIM Wak Dlckgenheter. Enligt
4 Z. i detta Capitel, sädan den af pluraliteten nu blifwit nntagen, MUS- efter ikriftwaxlingsti¬
dens stut, föibörisaken anstållas, i fall parterne inom utsatt tid dct begärt, cller Rätten fmmit
det nödigt, och för deßa förhör bestamdes gicinsen endast af partcmes behof att utreda deras ta¬
lan och af Nättens omIorg alt winna npplvsning i saken. Niir parterne derwid anfört alle
hwad de ä dmfe sidor aktat nödigt, och för bcwissningcn intct met-a äterstode, botde actionen mitte¬
ligen anIes fllllåndad. Slutförl)öret, i dew widsirckckthet, fötsiaget derät Jifwer, stulle endast öpp- .
na tillfalle för parterne att omfciga hwad de fdrut bäde ikriftligen och umntligen andragit, alt
äter uppkcpce detsallIIlm-so1u hufwudIakligen innefattades ideras wid forhöret redan upplasie .
fkrifter och berättelfen. Dä parter i allmänhet alldtig tro fig sckga nog fdr fm sak, wore det li¬
ka owcdecsägligc, att nasian i hwarc enda mäl flUtförhör Ikulle Mas, som act en ansenlig tkd

» . veri¬