OCR Output

Protokoll d. Io Janj 182"1.. 143

Herr JustitieRädet Blom. , . «
Herr JustitieOmthdsmannen, Friberre Manner11ein1.
Herr tillförordnade JustitieCaneelleren Bergesjschöld..
Herr vice Presidenten Role«n.

Herr ConnnerceRZdet Lenngljeih

Herr ConnnerceRådet Zeniu8.

Herr ExpcditionsSecreteraren Ri011e1-t..

Herr AdvocatFifcalen staatka

. .
Fortfors med granfkningen af Rättegängwalken förtwistemäl«,, hwaraf 17 Caritletoch de trenne
första M i 18 Cap. lastes, utan anmarkning. « —

4 Z. war fä lydande: —

«-Flt· bcsvis iikriftwerlingcn åberopadt, hwaröfwcr Ratten sinnersz nödigt att rarterne höra,
«eller fordras der-asv hörandei annan omständigbetz ds stola des kaltas att införi Ratten tillstckdess
«komma. . Will part förete bewis, som ej i fkriftwexlingens uppgifwet cirz dä« må ock han munt¬
«ligt förhör söka, inom en mänad efter skrifrwexlingstWenz- slut. Es Fall slik ansijkning sedan
«uprtagas; njutc dock andre Harten nödigt rådrmn act motbewis ä sfn sida förete, der han wid
«fkörl)öret det åskar. Utcblifwer part, som till nmntligt förhör kallad är; ware förlustig rättig¬
«heten att-1vi·darcs hör-d blifwa, än- pä satt i 10 S. siadgas.« . , «

AdvocatFiscalen Staats tillkannagaf, att, efter hans kaute-, borde parters resttighefatt er¬
hälla förhörs icke infkrankas blott till der fall, att de wille äberopa nya bewis, utan äfwen kun¬
na begagnas för att temna dem tiklfälle att närmare utwickla sin talan, hwilket'i synnerhet wo¬
re nddigt för- käranden, enar han pä annat satt ej kunde bcmöta wrderpartrns ffriftliaa ;gen¬
swar. Försiaget antydbe wäl, i fortsättningen af dekta Cariteh att fädant singe ske- »wjd siutför¬
.hör, som fkulle bållas,. fedan berattelfen btifwit ntfärdarz men QldvocatFifealen ansäg det wara
med en enkel och natmslig 1såttegängsord1151ng öfwerensstämmande , att faken wore i alla deß delar
utredd, innan berättelfen tttgåftves, samt att det sitktförhör", hwarom påfötjande W F» handlade,
Mdast borde röra amnärkningar wid berattclsem Efter den-na. åsigt,, habe»levocatFiscalen. forte¬
slagit, att g.-1nå’tte fålrmda redigeras:« »

»Har« någondera part-en begärt att blifwa mnntligen hörd,.- eller sinner Ratten nödigt att
«parterne i nägon omståndigbet höraz läte Ratten dem till förhör kastas.. Qegäran om förhör
«st"all dock göras under skkzstwkirtingem eller. inom en mänad ifrån ikrifnvexlingstidens stut; el¬
«1·est warde den ej Upptagm Utebtiswer part, sont till förbör kallad är, utart förfath ware för¬
«lnstig rattigbeth Akt i faken widare hbras, an pa« satt i 19 F. sitt-IX- « «

CommerceNädet Zenius gch ExpeditionsSeereterarenRicherh fom warst enfe M Den
föreslagna redaktionen,«fs5rksaradc, atk den mt yppaoeolfkhet ismeningar wore endasi en« fortsätt¬
Ring ocb följd af den skiliaktigbet, som for-at ckgt nun-— s frågan om protokorrsförizschz Dä- ef- «
ter derais tankc, ingenting mera borde i· protokollet intagas, an ’l)wad som i stellva mken WVIJO
bewi1'ande error bindande, brefwe der ock« utcm ändmnål,’ att partcmc fökstc forbör-· Unser
sake115" beredning, för att· göra ssna deductioner. Hela beredningeahades endast Ftll WIW att brin¬
80 saken i· det Fiel-, att den kunde, wsds det. af« CommereeRädet och Expedlkdsistthsmrm