OCR Output

3

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäl¬
das, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att
därvid sin rätt bevaka, hvarjämte de hvilka på grund af skrift¬
lig handling äga ej intecknad rätt i egendomen, böra till auk¬
tionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller besannad afskrift den
handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 17 juli 1908.

JE
Bertil Helleberg .»

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 151. Författningsenligt offentliggöres följande

Kungörelse.

Torsdagen den 27 nästa Augusti kl. 10 f. m. förrättas å
tingsstället i "Åsele exekutiv auktion å Frans Oskar Eriksson¬
Östmans fasta egendomar:

1:0) hemmansdelen ?/eswo mtl N:o 1 Månsberg;

2:0) hemmanet !/6o mtl N:o 2 Österormsjö, båda i Doro¬
tea socken. ;

Å hemmansdelen Månsberg finns en gammal fäbodstuga
och en lada.

Af öppen åker finnes en areal af omkring två tunnland.
Årligen utsås omkring en tunna korn och vinterfödes en ko.
Hemmansdelen saknar "skog.

Å hemmanet Österormsjö äro uppförda: Manbyggnad, in¬
redd i kök, kammare och förstuga,;

Ladugårdsbyggnad;

Jordkällare,;

Hemlighus.

Hemmanet har något skog till afsalu och därå utsås om¬
kring en och en half tunna spannmål och en tunna potatis samt
vinterfödas 1 häst, 3 kor och några småkreatur.