OCR Output

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 149. Nils Andersson har anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren T. Bergman att verkställa laga
delning å vid laga skifte i Fällfors by i Vännäs socken för ge¬
mensamt behof afsatta myrtag; Och: varder, jämlikt 13 8 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton da¬
gar, sedan denna kungörelse blifvit i Vännäs sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig
med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Vännäs distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 150. På begäran intages följande

»Kungoörelse.

Torsdagen den 27 nästa Augusti kl. 10 f. m. förrättas å
tingsstället i Åsele exekutiv auktion å J. E. Vestins fastighet
5/64 mtl N:o 1 Nästansjö i Vilhelmina socken.

Hemmanet beskrifves sålunda:

Det är bebyggdt med:

Manbyggnad, inredd i kök, två kamrar och förstuga;

Stall och ladugårdsbyggnad, innehållande stall, fähus, li¬
der och foderlada,;

Sommarladugård, tröskloge, stolpbod, mjölkbod, kokhus
och hemlighus;

Å hemmanet finnes skog till husbehof och jämväl, fast
obetydligt, till afsalu.

Därå utsås omkring 3 hektoliter korn och 2 hektoliter
potatis samt vinterfödas en häst, två kor.

Dess taxeringsvärde är 3,509 kronor och dess saluvärde
3.000 KTOLOT.