OCR Output

Kommgens bekallmngshalvandes I Västerbottens ha
Kungörelser

är 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 147—152.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 147. Per Aug. Berggren har anhållit om förordnan¬
de för Kommissionslandtmätaren K. Widmark att verkställa
laga delning å hemmanet ”/128 mtl N:o 1 Rengård i Norsjö soc¬
ken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af ta¬
lans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Norsjö. sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬
ruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Norsjö distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 148. Enär Fabian MNöderström anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verk¬
ställa reglering af och i enlighet med laga skifteskartan utstaka
rågångarne omkring hemskiftet till hemmanet litt. Qa uti Lapp¬
vattnets by af Burträsks socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
riga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.