OCR Output

4

das, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att
därvid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skrift¬
lig handling äga ej intecknad rätt i egendomarna, böra före auk¬
tionen till auktionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller styrkt
afskrift den handling, därå rättigheten grundas.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 1 Juli 1908.
Alarik Dalqvist.»>

Umeå. i Landskansliet, den 10 Juli 1908.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Ernst Humble. John Falk.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.