OCR Output

3

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 129. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Å exekutiv auktion, som lördagen den 25 nästa Juli kl.
11 f. m. förrättas i Asele härads tingshus, försäljes Per Albin
Johanssons utmätta fasta egendom '!/.,, mtl N:o 3 Elgsjö i Åsele
socken, med därå uppförda åbyggnader, nämligen:

Manbyggnad under spåntak, indelad i kök, kammare och
förstuga,;

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port, gödselrum och lada;

tröskloge; sommarfähus; fäbodstuga och en hölada.

Å hemmanet, som är taxeradt till 5,500 kronor och salu¬
värderadt till 4,000 kronor, utsås 1 tunna korn och 1!/,; tunna
potatis samt vinterfödas en häst och två kor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 15 Juni 1908.

EL
Bertil Helleberg.»

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 130. På begäran af Västerbottens läns Kungl. Hus¬
hållningssällskaps Förvaltningsutskott varder härigenom kungjordt,
att innevarande års hästbesiktningsmöten inom länet komma att
hållas å följande tider och ställen:

i Norsjö kyrkoby den. 13. duh kl. 105.
1 Skellefteå » 15 » » 10,30 »
i Vebomarks by RN ANS

i Umeå, för äldre hingstar och unghivgstar »':920:-» >" 10:53
1-2 för ston födde senast 1904 Fv RR rd »
i Vindeln EDA 2 ET »
i Lycksele is RO