OCR Output

2

Litt. D, är genom förening bestämdt, att ägaren till ”/128 mtl Litt.
Da skall kontant eller i virke till angifna priser ersätta ägaren
till :?/1228 mtl Litt: D': mistad ståndskog med 182 kr. 81 öre,
att gäldas inom tre år från fastställelsedagen.

Ägodelningsrättens ordtörande.>

N:o 106. I enlighet med gällande föreskrift offentliggöres:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 27 April 1908
fastställd hemmansklyfning å /:28 mtl Hissjö N:o 5, Litt. Ed,
är bestämdt, att Jonas Rönnmark skall i penningar utgifva för
mistad ståndskog till J. A. Sjögren 246 kronor och till Nils
Burstedt 7 kronor, hälften den 1 Oktober 1908 och hälften den
1 Oktober 1909.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 107. Författningsenligt intages följande:

>» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 27 April 1908
fastställd hemmansklyfning å 3/16 mtl Tafvelsjö N:o 14, Litt. Fb,
är genom förening bestämdt, att Olof Olofsson äger att inom tre
år från nämnda dag afverka skog 4 Johan Olofssons ägolott
för 261 kronor 67 öre och af Nils Olofssons ägolott för 103 kronor
72 öre, enligt afgifna värderingsgrunder.

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 108. Till kännedom kungöres följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 27 April 1908
fastställd klyfning af norra öfverloppsmarken till '/e. mtl Täfteå
N:o 10 är genom förening bestämdt, att Olivia Lindgren skall
inom sex månader från nämnda dag till D. Boberg-Tallander
utgifva 32 kronor 53 öre i ersättning för mistad ståndskog.

Ägodelningsrättens ordförande.>