OCR Output

Kommgens belallmnshalvandes Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1908.

ÄRMAR RUNSITYRE

Ser. B. Landskansliet. N:ris 103—120.

Uppläses 1 Byske sockens kyrka.

N:o 103. August Karlsson har anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verkställa laga del¬
ning å de inom Östanbäcks by af Byske socken belägna och
till "denna by hörande samfällda aftag; Och varder, jämlikt 13
8 1 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr ar taläns förlust Inom fjorton
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig
med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Byske distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 104. På begäran intages följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 27 April 1908
fastställd hemmansklyfning å ”'/so mtl Västernäs N:o 1, Litt.
Ba, har genom förening blifvit bestämdt, att ägorna till 1/160
mtl Litt. RA äro berättigade att å ägolotten '/160 mtl Litt. Baa
inom tre år från nämnda dag äfverka skog till ett värde af
275 kronor.

Ägodelningsrättens ordförande. »>

N:o 105. Till vederbörandes kännedom meddelas:

»Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 27 April
1908 fastställd hemmansklyfning å ?/ss mtl Kvarnsvedjan N:o 2,