OCR Output

¬

2

N:o 102. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Jämlikt 136 $ Skiftesstadgan den 9 November 1866 sådant
detta lagrum lyder i lagen den 22 Maj 1891 varder härigenom
kungjordt, att vid en den 17 Februari 1908 afslutad, denna dag
af Nysätra tingslags Häradsrätt fastställd laga klyfning å hem¬
manet !l!/e mtl N:o 9 Litt. P Gumboda uti Nysätra socken,
Jakob Bäckman såsom ägare af '3/:92 mtl Litt. Pa samt Edvard
Bäckman. såsom ägare af ”/es. mtl Litt. Pb berättigats att å ägo¬
lotten --Jittt: Pe, aa mtl tillhörig "€C: I. Burlin, ”afverka Be st.
furuträd: och-1538-st granträd af dimensioner, som finnas angifna
i en den 17 Februari 1908 emellan delägarne ingången förebing,
hvilka: träd - böra: vara: uttagna inom tre år efter skiftets fast¬
ställelse. :

Tingsstället 'vid Nysätra den 5 Maj 1908.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

O. Schough.»>
Umeå, 1 Landskansliet, den 1 Juni 1908.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckearier.