OCR Output

4

2:0) vedhus likaledes af timmer, brädfodradt, på stenfot
och Under tak ar astalt, samt

3:o) hemlighus af resvirke och bräder.

Fastigheten är i sin helhet saluvärderad till tvåtusen (2,000)
kronor.

De hvilka äga fordran, som bör ur ägendomen utgå, eller
annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin rätt
därvid bevaka.

Umeå Rådhus den 23 Maj 1908:

För Magistraten:

G. Ährling>

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.

N:o 101. Enligt gällande föreskrift införes följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas Torsdagen den 9
nästa Juli kl. 12 på dagen i den till tingslokal upplåtna lägenhet
i Bagaren N. M. Lindqvists gård inom Lycksele: municipal-.
sam hälle, kommer att försäljas Seth Karlssons fasta ägendom
2/;28 mtl N:o I Forsvall i Lycksele socken, med därå uppförda
åbyggnader, nämligen: |

stugubyggnad, indelad i kök, kammare och förstuga;

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port och foderlada
jämte vedhus;

hälften i bod, loge, sommarfähus och badstuga, 2 åkerlador
och 6 ängslador.

Fastigheten, hvars taxeringsvärde är 3,300 kronor, är
salu värderad (il 2.200 krönar.

De hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten utgå,
eller annan rättighet, som bör vid auktionen iakttagas, äga att
sin rätt därvid bevaka.

Lycksele, i Kronofogdekontoret, den 26 Maj 1908.

NI

Bertil Helleberg.>