OCR Output

3

skriftligt svar å lagsökningen afgifva, vid äfventyr om det för¬
summas, att målet Adda afgöres; dock att, där gäldenären inom
riket har kändt hemvist, lposökningshandälingaris i hufvudskrift
eller besannad afskrift skola fästas å hans husdörr och upp¬
läsas för hans husfolk, om sådant finnes, samt, där han ej har
sådant hemvist, men äger fastighet inom riket, öfverlämnas till
den, som förvaltar fastigheten.

N:o 98. Till : kännedom - vårder härmed . kungjordt, att
Kronolänsmannen O. I. Dahl i Burträsk för innevarande år ut¬
setts till syssloman för Rickleåns Vattensystems Flottnings¬
förening.

N:o 99. Enligt härstädes gjord anmälan hafva intressen¬
terna i Dalkarlsåns Flottningsförening för innevarande år utsett
till syssloman Kronolänsmannen Ludvig Wahlberg i Bygdeå.

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:o 100. Författningsenligt intages följande
Kungörelse.

Vid exekutiv auktion, som af magistraten förrättas å
rådhuset härstädes Lördagen den 27 instundande Juni klockan
12 på dagen, kommer nedannämnde fastighet att försäljas i den
ordning som om utmätt fast ägendom finnes stadgadt, nämligen:

trädgårdsmästaren OC. J. Forsbergs konkursbo tillhöriga
trettiotre ar, femtiofem kvadratmeter af jordägan BSikströms¬
gärdan, antecknad under N:o 53 å stadens vretkarta.

Å jordområdet, som består af väl häfdade köksträdgårds¬
land, finnas uppförda följande åbyggnader:

1:o) Mangårdsbyggnad uti en våning af timmer å stenfot
och under tak af asfaltpapp, indelad i förstuga, kök och kakel¬
ugnsrum.