OCR Output

¬

2

å Lycksele hotell der 12 Juni klockan 6 e. m.,
å Vilhelmina gästgifvaregård den 19 Juni klockan 9 f. m.,

hvarvid de personer, som anse frågan kunna å deras rätt inverka,
äga tillstädeskomma och anföra hvad de akta nödigt.

Luleå den 14 Maj 1908.
J. A. Melkerson.

Förrättningsman."
Umeå, 1 Landskansliet, den 25 Maj 1908.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryck>rier,