OCR Output

4

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 92. Författningsenligt intages följande
Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som hålles Måndagen den 6
nästa: Juli kl: 10.1, :m,i tingshuset i i Åsele, kommer att försäljas
G. A. Svenssons för skuld utmätta fasta ägendom !/12 mantal
Litt. B. A. N:o 1 Skolbordet i Åsele socken.

Å ägendomen finnas följande åbyggnader:

Manbyggnad i två våningar med fem rum i hvardera,
förgångsstuga, stall- och ladugårdsbyggnad, bagar- och drängstuga,
iskällarbyggnad, tröskloge, uthus och källare samt nio stycken lador.

Årliga utsädet är två tunnor korn och fem tunnor pota¬
tis; vinterfoder finnes för fem kor och en häst; dispositionsrätten
till skogen är fri.

Fastigheten är taxerad till 4,800 kronor och saluvärderad
till 10,000 kronor.

De hvilka hafva fordran, som skall ur ägendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele, i kronofogdekontoret, den 14 Maj 1908.

BE.
Bertil Helleberg.»>

Uppläses i Lycksele och Vilhelmina socknars kyrkor.
N:o 93. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Af Landshötfdinge-Ambetet i Västerbottens län förordnad
att verkställa syn enligt 8 1 och 4 i flottningsstadgan den 30
December 1880 å det vattendrag, som bildas af Abborrträsket,
Hemträsket och BNikträsket och å Arfåns oreglerade del eller
dess öfre lopp ofvan Arflidsjön inom Lycksele socken samt å
Hufvudsjöbäcken inom Vilhelmina socken, kungöres härmed, att
sammanträde komma att hållas: