OCR Output

2

tjuguen dagar efter det denna kungörelse blifvit i Nordmalings,
Bjurholms, Fredrika, Örträsks, Lycksele, Asele och Vilhelmina
socknars kyrkor uppläst, hit ingifva till Konungens Befallnings¬
hafvande ställdt yttrande i anledning af ofvanberörda framställ¬
ning, vid äfventyr, att dylikt yttrandes uteblifvande icke kommer
att hindra ärendets 'afgörande i befintligt skick; Kommande
ansökningshandlingarna att under tiden hållas härstädes tillgäng¬
liga för dem, som önska af desamma taga del.

Det åligger Kronolänsmännen i Nordmalings, Bjurholms,
Fredrika, Lycksele norra, Åsele och Vilhelmina distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i vederbörliga
kyrkor.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 89. Sedan Petter Ölund anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verkställa utstakning
och rörläggning af gränsen emellan de ägor, som ingått i del¬
ningen vid fastställd laga skifte å alla ägorna till Åbyns by i
Byske socken och de utanför dessa ägor skedda uppgrundningar,
samt tillika utstaka och rörlägga alla de undantag för delägarnes
gemensamma behof, som blifvit inom byn afsatta, varder, jäm¬
likt 13 8 i Kungl. Majts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige vederbörande dem förrättningen angå
kan härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Byske
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Byske distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:o 90. E. W. Svensson har anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att förrätta laga