OCR Output

ND

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 87. På begäran intages följande
Kungörelse.

Sedan, på framställning - af Umeå Flottningsförening,
Konungens Befallningshaftande i Västerbottens län förordnat
Distriktsingenjören E. Vedberg att för omreglering af allmänna
fiottleden i Rusbäcken, Lyck sele $ocked, förrätta sådant syr;
som om förmäles i Kungliga Maj:ts Nådiga Flottningsstadga den
30 December 1880, samt berörda förrättniug föINJÖRUS,) fär jag,
på order af Konungens Befallningshafvande, härmed kalla veder¬
börande strand-, bro, fiske- och vattenverksägare samt andra,
hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, att Lördagen den 27
nästa Juni kl. 1 e. m. infinna sig inför mig å Gästgifvaregården
1 Kattisafvan för att i ärendet höras.

Lycksele, i Kronofogdekontoret, den 11 Maj 1908.

döcta
Bertil Helleberg.»>

Umeå, i Landskansliet, den 18 Maj 1908.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.