OCR Output

Konungens Befallnimeshafvandes + Västerbottens än
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 85--87.
Uppläses i Malå sockens kyrka.

N:o 85. O. L. Johansson och Skellefteå Aktiebolag hafva
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren Knut
Widmark att förrätta laga hemmansklyfning å '!5/128 mantal
Tjeraberg ; Litt;.. .D;. N:o. .1 Malå. socken; Och: yarder,. jam
likt 13 $:1i. Kungl. Maj:ts förnyade nådiga. skiftesstadga den 9
November 1866, i anledning häraf öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Malå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med "yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Malå distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 86. Vid innevarande års bolagsstämma med Väster¬
bottens läns brandstodsbolag hafva till ledamöter i styrelsen åter¬
valts för en tid af två år Kronolänsmannen Johan Broman och
Kyrkovärden Johan Pettersson; från föregående år äro i styrelsen
kvarstående Öfversten och Kommendören Ludv. Schöning, Råd¬
mannen och Riddaren Lars Fredrik Grahn samt Inspektoren Per
Nordström; hvarjämte styrelsen vid sammanträde den 7 sistlidne
April för nu ingångna brandstodsår utsett Schöning till ord¬
förande och Broman till vice ordförande.

Därjämte meddelas, att vid berörda sammanträde bestämts,
att styrelsens ordinarie sammanträden hållas å bolagets här i
staden förhyrda lokal första helgfria Tisdagen i hvarje månad
klockan 5 e, m