OCR Output

7

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid kuk tjoDen iakttagas, äga: att. so
rätt därvid bovika

Lycksele, i kronofogdekontoret, den 1 Maj 1908.

Ba
Bertil Helleberg. >

N:o 84. På begäran intages följande
»Kunggörelse.

Jämlikt 136 8 skiftesstadgan sådant detta lagrum lyder i
lagen den 22 Maj 1891 varder härmed kungjordt, att vid en den
21 December 1907 afslutad och denna dag af Burträsks tingslags
Ägodelningsrätt fastställd laga klyfning ån alla ägorna till hem¬
manet 25 (192 mtl N:o 3 Lubboträsk litt. C & Ca i Burträsks socken
och tingslag, ene delägaren, Sandviks Aktiebolag, berättigats att
inom andre delägarens, Aktiebolaget Robertsfors, ägolott afverka
ståndskog till ett värde af 911 kronor 64 Öre, enligt de i förening
af den 15 Juli 1907 bestämda priser, hvilken skog bör vara från
marken afverkad den 1 Juli två år efter skiftets fastställande.

Tingsstället vid Burträsks kyrka den 7 April 1908.

På Agodelnings-Rättens vägnar:

O. Schough.»>
Umeå, i Landskansliet, den 11 Maj 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckearier.