OCR Output

6

görelse blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele
norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagda sockens kyrka.

N:o 81. Enligt härstädes gjord anmälan varder härigenom
kungjordt, att Inspektoren M. Markusson i Åsele utsetts till
syssloman för Ångermanälfvens flottningsförening beträffande

Västerbottens län.

N:o 82. <ÅATill kännedom varder härmed kungjordt, att
intressenterna i ”'Tafleåns flottningsförening för innevarande år
utsett till syssloman Skogschefen Nils G. Ringstrand.

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.
N:o 83. Enligt gällande föreskrift offentliggöres följande
»KHunctorelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas Onsdagen den 17
nästa Juni kl. 12 på dagen i den till tingslokal upplåtna lägen¬
het i Bagaren N. M. Lindqvists gård inom Lycksele municipal¬
sam hälle, kommer att i den ordning, som om utmätt fast egen¬
dom finnes stadgadt, försäljas G. A. Fredrikssons hustru Maria
Eugenia Alenius tillhöriga fastigheter '/122s mtl N:o I Pausele och
119 /24576 mtl N:o I Trefnaden i Lycksele socken, vid ägostyckning
sammanslagna till 2!!/24576 mtl N:o I Pausele, med åbyggnader,
nämligen:

manbyggnad, innehållande förstuga, kök och kammare;

å ladugårdsbyggnad, indelad i port, fähus och foderlada, med
tillbyggdt hemlighus; och

två lador.

Fastigheten, hvars taxeringsvärde är 600 kronor, salu¬
värderas: till: 1,000 kronor.