OCR Output

4

amorteringstiden, får Mo och Domsjö Aktiebolag, såsom förläg¬
gare af byggnadskapitalet, härmed vördsammast anhålla, att
Konungens Befallningshafvande ville medgifva. bolaget rätt att
ppb amorteringsafgift under en förlängd amorteringstid, som
bolaget, hvad distrikt I angår, tillåter sig föreslå till yvterligare
10 år och beträffande distrikt I A och I B till ytterligare 5 år.

Umeå den 29 April 1908.
För Mo och Domsjö Aktiebolag:
Nils G. Ringstrand.>

Och varder i anledning häraf vederbörande strand-, bro-,
fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af
frågan beroende, härigenom förelagdt, ah. sist Inom tjugden
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Örträsks och Lycksele
socktnars kyrkor uppläst, "hit inkomma med skriftligt svar å
ansökningen, vid äfventyr, om det försummas, att sädant icke
anses utgöra hinder för målets afgörande, Kommande ansök¬
ningshandlingarna under tiden att å Landskansliet härstädes
hållas vederbörande tillhanda.

Det åligger Kronolänsmännen i Fredrika och Lycksele
norra distrikt att befordra denna kungörelse till uppläsning i
vederbörliga kyrkor samt däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 78. Följande ansökan har hit ingifvits:

»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om foör¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att verk¬
ställa ägoutbyte emellan undertecknad Forsgrens dels från hem¬
manet ?/e. mtl N:o 1 Västerteg uti Umeå socken afsöndrade lägen¬
Net Och dels från "se mt N: o 1 Västerteg afsöndrad lägenhet
och den väg, som vid laga skiftet i Tegs och Öhns skifteslag
afsatts såsom utfartsväg till Västerbottens Bryggeri.

Umeå den 22 April 1908:
Westerbottens Ångbryggeri Aktiebolag:
Rudolf Dahl. Alfr. Forsgren.>