OCR Output

3

I anledning häraf varder strandägare eller annan, hvilkens
rätt är: i oofråga, "härigenom ” förel agdt, att, sist inom tjuguen
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Bjurholms, Örträsks,
Fredrika och Lycksele socknars kyrkor uppläst, hit ingifva till
Konungens Befallningshafvande ställdt yttrande i anledning af
ofvanberörda framställning, vid äfventyr, att dylikt yttrandes
uteblifvande icke kommer att hindra ärendets afgörande i befint¬
ligt skick; Kommande ansökningshandlingarna att under tiden
hållas härstädes tillgängliga för dem, som önska af desamma
taga del.

Det åligger Kronolänsmännen 1 Bjurholms, Fredrika och
Lycksele norra distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i vederbörliga kyrkor.

Uppläses i Örträsks och Lycksele socknars kyrkor.
N:o Ti. Hit har -iIngilvits en så lydande 'änsokning:
»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Genom utslag den 4 Maj 1898 i fråga om reglering af
trävaruflottningen i den del utaf Öre älf, som sträcker sig från
Björkberg i Lycksele till sjön Örträsket i Örträsks sober. be¬
stämde Landshöfdinge-Ämbetet bland annat, att den i utslagets
punkt 6 omförmälda amorteringsafgift icke, med mindre särskildt
tillstånd af Konungens Befallningshafvande meddelades, finge
uttagas under längre tid än tio år. — Vid utgången af år 1907
hade amorteringen af de nedlagda byggnadskostnaderna fort¬
skridit så, att på distrikt I, därå nedlagts ett byggnadskapital
af 29,653,86 kronor, oguldet återstod ett kapital af 26,981,99
kronor. Å distrikt I Ä vorQ motsvarande siffror resp. 35,126,33
kronor. samt .2,459,77 kronör och a distrikt IB resp 4 953,50
kronor samt 878,96 kronor. Till bestyrkande af de siffror, som
angilfva ej amorterade byggnadskostnader, närslutes utdrag af
revisionsberättelsen för förvaltningsåret 1907.

Vid det förhållande, att sålunda afsevärda belopp af bygg¬
nadskostnaderna ej hunnit amorteras under den föreskrifna