OCR Output

Kongens Belkanmeshafvandes + Västerhottens Tän
Kungörelser

Fr är 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 75--84,

Uppläses i Bjurholms, Örträsks, Fredrika och Lycksele socknars kyrkor.

N:o 75. Hit har ingifvits följande ansökning:

» Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Sedan Konungens Befallningshafvande den 28 April 1891
fastställt reglemente för Öre älfs flottningsförening, hafva för¬
hållandena inom ådalen väsentligen förändrats. Bland annat
hafva följande bivattendrag reglerats till allmänna fottleder
eller äro under reglering, nämligen Vargån, Vaj- och Bredträsk¬
bäckarna, Bäfverbäcken med Lördagsbäcken, Tallträskbäcken,
Norrån, Sör- och Vänjaurbäckarna, 'Tellvattsbäcken, Djuptjärn¬
bäcken och HBNandsjöbäcken. För de tre förstnämnda af dessa
är särskild flottningsförening bildad och reglemente fastställdt.
Om nu ett liknande förfarande skulle tillämpas för hvart och
ett af öfriga bivattendrag, blefve följden, att administrationen af
fiottningsarbetena inom denna jämförelsevis lilla ådal blefve
synnerligen tung. För att råda bot härför, har Öre älfs flott¬
ningsförening, som funnit det för föreningen gällande reglemente
böra äfven i andra delar omarbetas, för sin del beslutat hem¬
ställa, att det nya reglemente, som föreningen antagit vid ordi¬
narie föreningsstämma den 13 sistlidne Föbruari OCK Vid extra
stämma den 25 innevarande månad, måtte få gälla, såsom af
förslagets 8 1 framgår, för ej blott Öre älf; utan äfven för älf¬
vens Foglerada bivattendrag. I en denna dag till. Konungens
Befallningshafvande hällvan skrift hemställer äfven Vargåns,
Vaj- och Bredträskbäckarnas flottningsförening, att det för för¬
eningen gällande reglemente måtte upphäfvas och föreningen
förklaras llböra Öde älfs flottningsförening.