OCR Output

4

Fastigheten, hvars taxeringsvärde är 3,100 kronor, är salu¬
värderad till 4,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i kronofogdekontoret den 16 April 1908.

sög

Bertil Helleberg.»>

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.
N:o 74. På begäran intages följande
»Kunggörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas Måndagen den 1
nästa Juni kl. 12 på dagen i den till tingslokal upplåtna lägen¬
het i Bagaren N. M. Lindqvists gård inom Lycksele municipal¬
sam hälle, "komma att försäljas följande hemmansdelar, nämligen:

Augusta Josefina Granströms '/25se mtl N:o I Jovanträsk i
Stensele socken, Anna Gustafva Granströms '/256 mtl N:o I Jovan¬
träsk, Alma Maria Granströms '/256e mtl N:o I Jovanträsk och Olga
Kristina Granströms '/25s6 mtl N:o I Jovanträsk, utan åbyggnader.

Hvar och en af hemmansdelarna är taxerad till 125 kronor
och saluvärderad till 100 kronor. |

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen bevakas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i kronofogdekontoret den 18 April 1908.

Fas fr
Bertil Helleberg.>
Umeå, i Landskansliet, den 27 April 1908.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,