OCR Output

3

kommer att försäljas en från Frans Daniel Danielsson utmätt
andel i utgräfningslägenheten Ratuträsk, afsöndrad från hem¬
manet N:o 1 Nyvik i Bygdeå socken.

Lägenheten, som åsatts ett saluvärde af 3,000 kronor och
är bebyggd med 17 hölador, anses årligen kunna afkasta sjö¬
foder till ett värde af cirka 400 kronor, från hvilket belopp likväl
bör afdragas den lägenheten åliggande amortering å ett odlingslån.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller anhän rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att 'dävvid
sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller Söker eller annan förmån af egendomen, böra,
där ej rättigheten är intecknad eller skall oansedt försäljningen i äga
bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifvai HULPGÖSENI
eller besannad afskrift den handling, därå rättigheten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 21 April 1908.
J. A. Hanson.»

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.

N:o 73. Författningsenligt meddelas en så lydande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas Måndagen den 1
nästa Juni kl. 12 på dagen i den till tingslokal upplåtna lägen¬
het i Bagaren N. M. Lindqvists gård inom Lycksele municipal¬
samhälle, kommer att försäljas P. K. Rådströms fasta egendom ?/e+
mtl N:o I Stensele i Stensele socken, med andel i därå uppförda
åbyggnader, nämligen:

manbyggnad, brädfodrad, innehållande fem rum, ett vinds¬
rum ochSkök;

uthusbyggnad, inredd i vistbod, vagnslider, vedbod och för¬
gångstuga med förstuga, kök och bod;

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port, lada och hemlighus;
samt

varmhus, matbod, loge och sjöbod.