OCR Output

2

Uppläses 1 Vilhelmina sockens kyrka.

N:o 70. D. Eriksson har anhållit om. förordnande för
Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga del¬
ning af två stycken myrtägter och ett lertag, undantagne vid
laga skifte samt tillhörande Svannäs och Kristinebergs skifteslag
i Vilhelmina socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj: ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, i äldring
häraf öfrige délägare, dem förrättningen angå kan, Härisenötn
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Vilhelmina sockens kyrka upp:
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det kronoläns¬
mannen i Vilhelmina distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:o 71. FEnär Karl Lidberg anhållit om förordnande för
vice Kommissionslandtmätaren 9. J. Johanson att verkställa laga
klyfning af hemmanet ?!/e. mtl N:o 1 Litt. Aa Latikberg i Vil¬
helmina.: socken, :yvarder; jämlikt :13.$ 1 Kungl. Maj:ts öra
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, i anledning häraf
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Vilhelmina sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Vilhelmina Henikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Nysätra tingslag.

N:o 72. Enligt gällande föreskrift offentliggöres följande
3 3 S J
»Kunccorelse. |

Å exekutiv auktion, som Måndagen den 15 nästkommande
Juni kl. 12 på dagen förrättas å Djekneboda gästgifvaregård,