OCR Output

Konungens Befallnmeshatvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 68—74.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 68. A. P. Moberg har anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga skifte
å ägorna till lägenheten Mikaelstorp N:o 3, afsöndrad från ?/1e
mtl N:o 3 Mårdsjön i Dorotea socken; Och varder, jämlikt 13 3
i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, 1 anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Dorotea sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det krono¬
länsmannen i Doretea distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 69. Sedan Nils Isaksson anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga klyf¬
ning på alla ägorna till hemmanet ”/128 mtl N:o 3 Bergvattnet i
Dorotea socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, i anledning häraf
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Dorotea sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
1 valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i
Dorotea distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.