OCR Output

4

Å lägenheten, som är belägen i närheten af Vännäs järn¬
vägsstation och saluvärderats till 350 kronor, finnas ej några
åbyggnader uppförda.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på
grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen
eller rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af egen¬
domen, böra, där ej rättighet är intecknad eller skall, oansedt för¬
säljningen, äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren
ingifva i hufvudskrift eller besaunad afskrift den handling, därå
rättigheten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 13 April 1908.
J. A. Hanson.»

Umeå, i Landskansliet, den 21 Mars 1908.

På Landshöfdinge-Ambetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

"Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,