OCR Output

3

med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Sorsele distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 65. FEnär E. Boberg-Tallander anhållit om förord¬
nande för vice kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
verkställa laga klyfning af hemmanet ?/e mantal Norrmjöle
N:o 3 i Umeå socken, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, i anledning
häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den i valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen
i Umeå södra distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 66. Till kännedom varder härmed kungjordt, att
Inspektoren M. Markusson i Åsele utsetts till syssloman för
kissåns flottningsförening beträffande Västerbottens län.

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 67. Författningsenligt intages följande
»Kungörelse.

Genom auktion, som Måndagen den 1 nästkommande
Juni kl. 12 på dagen förrättas å Umeå härads tingshus, kommer
i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgadt, att
försäljas Handlanden J. Z. Hyldentongs konkursmassas fasta
egendom tomten N:o 63 A i Nyby, afsöndrad från ?/s2 mantal
Nyby N:o 7 i Vännäs socken.