OCR Output

”¬

2

De, övika haiva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller Annan. rätt, som hör vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på
grund ar skottig handling äga nyttjanderätt till egendom eller
rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen,
böra, där sj rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försälj¬
Vingen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva
1 hufvudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättig¬
heten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 31 Mars 1908.
J. A. Hanson.>

Umeå, i Landskansliet, den 6 April 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerjer.