OCR Output

+

2:o) Ladugårdsbyggnad af timmer på stenfot under tak af
spån, inredd till ladugård, port, tröskloge och hemlighus;

3:0) Hässja med trenne balkar.

Å hemmanet, som åsatts ett saluvärde af 3,000 kronor,
kunna vinterfödas 2 å 3 kokreatur och 1 häst samt utsås årligen
4 hl. korn och 4 hl. hafre jämte 2 hl. potatis.

Skog finnes till husbehof och något till afsalu.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att sin rätt
därvid bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendom eller rätt till
servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
där ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försäljningen
äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i huf¬
vudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättigheten
grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den at Mars 1908.
J. A. Hanson.»

Uppläses i kyrkorna inom Nordmalings och Bjurholms tingslag.
N:o 58. Till vederbörlig kännedom meddelas en så lydande

»KungoSrelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingshuset i
Nyåker Måndagen den 25 nästkommande Maj kl. 12 på dagen,
kommer att försäljas f. 'Trävaruhandlanden Johan Westman till¬
höriga, från lägenheten Petrilandet i Nordmalings socken af¬
söndrade tvenne lägenheter, benämnda Sågen N:o 1 och Sågen
NO-Q:

Å lägenheterna, som innehålla en areal af 44 ar och äro
belägna cirka en half kilometer söder om Nyåkers järnvägsstation
vid gränsen mot landsvägen Nyåker—bLefvar, finnas ej några
åbyggnader.

" Lägenheterna hafva åsatts ett saluvärde af 1,000 kronor.